COMMITTEE
Committees of EARCOME 8

Chair

 

Feng-Jui Hsieh

National Taiwan Normal University (Taiwan)

Co-Chair

 

Berinderjeet Kaur

National Institute of Education (Singapore)

 

 

IPC : International Program Committee

Rakhi Banerjee

India

Yiming Cao

China

Maitree Inprasitha

Thailand

Masataka Koyama

Japan

Oh Nam Kwon

Korea

Chap Sam Lim

Malaysia

Chi Thanh Nguyen

Vietnem

Chan Roath

Cambodia

Masitah Shahrill

Brunei

Catherine Vistro-Yu

Philippines

Kai-Lin Yang

Taiwan

Zulkardi

Indonesia

 

 

AC : Advisory Committee

Robin Averill

New Zealand

Ann Gervasoni

Australia

Yeap Ban Har

Singapore

Keiko Hino

Japan

Frederick Leung

Hong Kong

Ratu Ilma Indra Putri

Indonesia

Anita Rampal

India

Binyan Xu

China

 

 

Local Organizing Committee

Local Co-chairs

 

Yuan-Shun Lee

 

Pi-Jen Lin

 

 

 

Local Organizing Committee members

Chia-Huang Chen

 

Yen-Ting Chen

 

Fang-Chih Cheng

 

Ying-Hao Cheng

 

Chi-Tai Chu

 

Chia-Jui Hsieh

 

Kai-Ju Hsieh

 

Hui-Yu Hsu

 

Shuk-Kwan Leung

 

Su-Wei Lin

 

Yuan-Horng Lin

 

Yung-Chi Lin

 

Po-Hung Liu

 

Haw-Yaw Shy

 

Tai-Yih Tso

 

Ting-Ying Wang

 

Chao-Jun Wu

 

Ru-Fen Yao

 

Jia-Ming Ying

 

Yuan Yuan